Bienvenue au CFA


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bienvenue au CFA
वर्णन Etude de la structure de l'atome
विषय रसायनशास्त्र
स्तर इतर
प्रकार इतर
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा French
खुणेचे शब्द Atomes, ions, isotopes
सादश्य अणु बनवा


लेखक Bernard Lacour
शाळा/संस्था TCA
दाखल दिनांक 3/30/11
आद्यवत 3/30/11