Atom Builder


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atom Builder
Mô tả Basics on atoms, ions, and isotopes. I use this with my 9th grade physical science students.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, ion, isotope
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011