Atom Builder


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Atom Builder
شرح Basics on atoms, ions, and isotopes. I use this with my 9th grade physical science students.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه atom، ion، isotope
شبیه سازی ها اتم بسازید


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11