States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas, Liquid Heat, thermal energy
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Br Lucien Blain
Trường / Tổ chức Msgr McClancy High School
Ngày đăng ký 23/02/2010
Ngày cập nhật 01/03/2010