States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề States of Matter
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas, Liquid Heat, thermal energy
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Br Lucien Blain
Email liên lạc brlucien@verizon.net
Trường / Tổ chức Msgr McClancy High School
Ngày đăng ký 23/02/2010
Ngày cập nhật 01/03/2010