States of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง States of Matter
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Gas, Liquid Heat, thermal energy
สถานการณ์จำลอง สถานะของสาร


ผู้เขียน Br Lucien Blain
โรงเรียน/หน่วยงาน Msgr McClancy High School
ส่งข้อมูลแล้ว 23/2/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/3/2010