Natural Selection Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural Selection Simulation
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Limiting Factor, Natural Selection, dominate, evolution, genes, genetic, heredity, limiting factor, natural selection, recessive, survival of the fittest
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Terry Carstensen
Trường / Tổ chức Leslie Middle School
Ngày đăng ký 25/01/2010
Ngày cập nhật 25/01/2010