Natural Selection Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Natural Selection Simulation
वर्णन
विषय जीवशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Limiting Factor, Natural Selection, dominate, evolution, genes, genetic, heredity, limiting factor, natural selection, recessive, survival of the fittest
सादश्य Natural Selection


लेखक Terry Carstensen
शाळा/संस्था Leslie Middle School
दाखल दिनांक 1/25/10
आद्यवत 1/25/10