Photoelectric effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric effect
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá photoelectric effect, quantum mechanics, work function
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Jeff Bourne
Trường / Tổ chức Northview High School
Ngày đăng ký 09/10/2007
Ngày cập nhật 09/10/2007