Kinematics


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Kinematics
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ motion and force
สถานการณ์จำลอง Calculus Grapher, แรงใน 1 มิติ, แรงและการเคลื่อนที่, แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน, จับคู่เศษส่วน, Equation Grapher, การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D, การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ, การเคลื่อนที่, การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา, การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค, การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์, พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่, ทางลาด, การรวมเวคเตอร์


ผู้เขียน Wang Yunhe
โรงเรียน/หน่วยงาน YaoHua High School
ส่งข้อมูลแล้ว 18/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/8/2015