Modeling Universal Gravitation Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Modeling Universal Gravitation Activity
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Gravitation, Gravity, Newton, inverse-square law
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง (HTML5), แรงดึงดูดระหว่างมวล


ผู้เขียน Justin Snook
โรงเรียน/หน่วยงาน Orange City Schools
ส่งข้อมูลแล้ว 25/1/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/5/2015