Modeling Universal Gravitation Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling Universal Gravitation Activity
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravitation, Gravity, Newton, inverse-square law
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Justin Snook
Email liên lạc jsnook@orangecsd.org
Trường / Tổ chức Orange City Schools
Ngày đăng ký 25/01/2014
Ngày cập nhật 27/05/2015