Introduction to rotational motion


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Introduction to rotational motion
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ angular acceleration, angular velocity
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ, Ladybug Revolution


ผู้เขียน Sarah Stanhope
โรงเรียน/หน่วยงาน Easley High School
ส่งข้อมูลแล้ว 24/2/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/2/2010