Ελληνικά (希臘語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alpha 衰變 Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra_面積模型與代數 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals_面積模型與小數 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction_面積模型介紹 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication_面積模型與乘法 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
算數 Flash Αριθμητικός Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
氣球和靜電引力 Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
氣球和浮力 Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
能帶結構 Java Δομή Ζωνών Download Run now
電池-電阻 電路 Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
電池電壓 Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beta 衰變 Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Blackbody Spectrum_黑體輻射光譜 (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
黑體幅射光譜 Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
量子束縛態 Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Build a Fraction_建立一個分數 (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
建立一個分數 Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
建立分子模型 Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Άνωση Download Run now
微積分繪圖 Flash calculus-grapher Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash Φορτία και πεδία Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java Συγκέντρωση Download Run now
導電度 Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Density 密度 Flash Πυκνότητα Download Run now
Diffusion_氣體的擴散 (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
飲食與運動 Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
電場 Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
電場曲棍球 Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
能量滑板競技場 Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Equality Explorer_探索等式 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics_探索等式:基礎 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables_探索等式:兩個變數 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
繪出方程式 Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
估計 Flash Εκτίμηση Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash Νόμος του Faraday Download Run now
液體的流動與壓力 Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
一維空間的作用力 Java Forces in 1 Dimension Download Run now
力與運動 Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Fractions: Equality_分數的介紹:等式 (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro_分數的介紹 (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
分數的介紹 Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Fractions: Mixed Numbers_分數的介紹:帶分數 (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Τριβή Download Run now
Function Builder_函數 (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics_函數:基礎 (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Gases Intro_氣體概念介紹 (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
Gas Properties_氣體特性 (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
基因機器: 乳糖操縱組 Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
發電機 Java Γεννήτρια Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash geometric-optics Download Run now
冰川 Java Παγετώνες Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
Graphing Quadratics_繪製二次曲線 (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距 (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
溫室效應 Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
雷射 Java Lasers Download Run now
Least-Squares Regression_最小平方法迴歸 (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
月球登陸器 Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
磁鐵和指南針 Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Make a Ten_湊到 10 (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics_質量與彈簧:基礎 (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
迷宮遊戲 Java Λαβύρινθος Download Run now
薄膜通道 Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Microwaves 微波 Java Μικροκύματα Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
分子馬達 Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java Μόρια και Φως Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Σχήματα μορίων Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
二維移動 Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
旅人 Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
我的太陽系 Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java Νευρώνας Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
原子分裂 Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
光量子控制 Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
光學鑷子及應用 Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java Κλίμακα pH Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
板塊構造論 Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率 (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Proportion Playground_比例遊樂場 (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
量子波干涉 Java Quantum Wave Interference Download Run now
電荷輻射 Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java Ραδιοκύματα Download Run now
斜坡:力與運動 Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
共振 Flash Συντονισμός Download Run now
可逆反應 Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
自驅式粒子模型(DSWeb) Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
半導體 Java Semiconductors Download Run now
信號電路 Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
聲波 Java Ηχητικά κύματα Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java Τέντωμα DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
斜坡 Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
力矩 Java ροπή στρέψης Download Run now
John Travoltage Java Travoltage Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Υπό πίεση Download Run now
Unit Rates_單位比例 (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
繩波 Flash wave-on-a-string Download Run now