Ελληνικά (Grego)

Soluções Ácido-Base (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Soluções ácido-base Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Decaimento Alfa Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Construtor de Área (HTML5) HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Decimais (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Intro (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Αριθμητικός Download Run now
Interações Atômicas (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Interações Atômicas Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Balançando (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Balançando Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Balanceamento de Equações Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Balões e Empuxo Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java Δομή Ζωνών Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Tensão de Bateria Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Kit Lei de Beer (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Desvio da Luz (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Curvando a Luz Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Decaimento Beta Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Espectro de Corpo Negro (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
blackbody-spectrum Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Construir uma Fração (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Monte uma Fração Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Construa uma Molécula Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Monte um Átomo (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Monte um Átomo Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Flutuabilidade Flash Άνωση Download Run now
Cálculo no Gráfico Flash calculus-grapher Download Run now
Capacitor Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Laboratório do Capacitor: Básico (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Kit para Montar Circuito DC (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Laboratório de Colisões Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Visão de Cor (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Visão de Cor Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Concentração Java Συγκέντρωση Download Run now
Condutividade Java Αγωγιμότητα Download Run now
Lei de Coulomb (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Poços Duplos e Ligações Covalentes Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
curve-fitting Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
- Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Densidade Flash Πυκνότητα Download Run now
Difusão (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Comer & Exercitar-se Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Campo Elétrico dos Sonhos Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Hóquei no Campo Elétrico Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Formas de Energia e Transformações (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Formas de Energia e Transformações Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Parque Energético para Skatistas Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energia na Pista de Skate (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Explorador da Igualdade (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Básico (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Duas Variáveis (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
estimation Flash Εκτίμηση Download Run now
Expressões (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Pressão do Fluido e Fluxo Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Forças em Uma Dimensão Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Forças e Movimento Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Forças e Movimentos: Noções Básicas Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourier: Criando Ondas Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Associe Frações (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Fração Legal Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Frações: Igualdade (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Frações: Intro (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Intro a Frações Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Frações: Números Mistos (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Atrito (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Τριβή Download Run now
Construtor de Funções (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Construtor de Funções: Básico (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Gases: Introdução (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
Propriedades do Gás (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Propriedades dos Gases Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Fundamentos da Expressão Genética (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Expressão Genética - Fundamentos Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Gerador Java Γεννήτρια Download Run now
Ótica Geométrica Flash geometric-optics Download Run now
Geleiras Java Παγετώνες Download Run now
Traçando Retas (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Traçando Retas Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
Gráfico de Quadráticas (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Inclinação e Intersecção (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
O Efeito Estufa Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Lei de Hooke (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Isótopos e Massa Atômica (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atômica Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
John Travoltagem (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Giro 2D da Joaninha Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Regressão por Quadrados Mínimos (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Módulo de Pouso Lunar Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Ímã e Bússola Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Ímãs e Eletroímãs Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Tire um 10 (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Massas e Molas (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Massas e Molas: Básico (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Massas e Molas Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
- Java Λαβύρινθος Download Run now
Canais da Membrana Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Micro-Ondas Java Μικροκύματα Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Motores Moleculares Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Polaridade da Molécula (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Polaridade da Molécula Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Μόρια και Φως Download Run now
Geometria Molecular (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Forma da molécula Java Σχήματα μορίων Download Run now
Geometria Molecular: Básico (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Forma da molécula: Fundamentos Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Movimento em 2D Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
O Homem em Movimento Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
IRM Simplificada Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Meu Sistema Solar Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Seleção Natural Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neurônio (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Neurônio Java Νευρώνας Download Run now
Modos Normais Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Fissão Nuclear Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Controle Quântico Ótico Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Pinças Ópticas e aplicações Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Laboratório do Pêndulo (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Laboratório de Pêndulos Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Efeito Fotoelétrico Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java Κλίμακα pH Download Run now
pH: Básico da Escala (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Placas tectônicas Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
Probabilidade Plinko (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Probabilidade Plinko Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Movimento de Projétil (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Movimento de Projéteis Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Parque da Proporção (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
- Java Quantum Wave Interference Download Run now
Irradiando Carga Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Jogo da Datação Radiativa Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos Java Ραδιοκύματα Download Run now
Rampa: Forças e Movimento Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e excesso Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reações e Taxas Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Resistência em um Fio (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Resistência em um Fio Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Ressonância Flash Συντονισμός Download Run now
Reações Reversíveis Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Rotação da Joaninha Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Espalhamento de Rutherford (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Espalhamento de Rutherford Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Semicondutores Java Semiconductors Download Run now
Sinal de Circuito Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Sais e Solubilidade Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Som Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Estados da Matéria (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Estados da Matéria: Básico (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria: Básico Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
Alongamento DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
Soluções de Açúcar e Sal Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
A RAMPA Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Torque Java ροπή στρέψης Download Run now
John Travoltagem Java Travoltage Download Run now
Tour Trigonométrico (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Sob Pressão (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Sob Pressão Java Υπό πίεση Download Run now
Taxas Unitárias (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Adição de Vetores Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Interferência de Onda (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Interferência de Ondas Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Onda em Corda (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Onda em Corda Flash wave-on-a-string Download Run now