Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
描述 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
科目 物理学
等级 初中, 高中
类型 实验室, 家庭作业
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
仿真程序 电路实验(仅直流), 直流电路虚拟实验室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
联系邮件 nikoskypriotakis@gmail.com
学校/组织 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 11-1-2
更新日期 11-1-2