friction and acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề friction and acceleration
Mô tả to know the relationship between friction and acceleration or how friction affects acceleration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction - force - acceleration
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Reem Monther Balata
Email liên lạc U20200172@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 07/04/2021
Ngày cập nhật 07/04/2021