friction and acceleration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان friction and acceleration
شرح to know the relationship between friction and acceleration or how friction affects acceleration.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه friction - force - acceleration
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Reem Monther Balata
مدرسه / سازمان UOS
ارسال شده 4/7/21
بروزرسانی شده 4/7/21