Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension, and also to watch what will happen to the speed of the objects after collision in the elastic collision when the masses are equal and when the masses are not equal.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision, Kinetic Energy, Linear Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Omar Adwan
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 21/05/2020
Ngày cập nhật 01/06/2020