Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Mô tả Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Chủ đề Hoá học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravitational Constant, Newton's Gravitational Law
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5)


Tác giả Dr Akhlaq Ahmad
Trường / Tổ chức Umm Al Qura University
Ngày đăng ký 26/03/2020
Ngày cập nhật 26/03/2020