Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Determination of Value of Universal Gravitational Constant
คำบรรยาย Determination of Value of Universal Gravitational Constant
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ K-5, ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Gravitational Constant, Newton's Gravitational Law
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง (HTML5)


ผู้เขียน Dr Akhlaq Ahmad
โรงเรียน/หน่วยงาน Umm Al Qura University
ส่งข้อมูลแล้ว 26/3/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/3/2020