2. Newtonov zakon


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2. Newtonov zakon
Mô tả Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Slovenian
Từ khoá Newton, masa, pospešek, sila
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Barbara Fir
Email liên lạc barbarafir@gmail.com
Trường / Tổ chức Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Ngày đăng ký 15/10/2019
Ngày cập nhật 15/10/2019