2. Newtonov zakon


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง 2. Newtonov zakon
คำบรรยาย Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Slovenian
คำสำคัญ Newton, masa, pospešek, sila
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน


ผู้เขียน Barbara Fir
โรงเรียน/หน่วยงาน Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
ส่งข้อมูลแล้ว 15/10/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/10/2019