temperature and energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề temperature and energy
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá temperature
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả salam barqawi
Email liên lạc salam.barqawi@ppsdubai.org
Trường / Tổ chức pheladilphia private school
Ngày đăng ký 28/09/2019
Ngày cập nhật 28/09/2019