temperature and energy


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان temperature and energy
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه temperature
شبیه سازی ها شکل ها و تبدیل های انرژی


نویسنده salam barqawi
مدرسه / سازمان pheladilphia private school
ارسال شده 9/28/19
بروزرسانی شده 9/28/19