أشكال الطاقة وتحولاتها


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề أشكال الطاقة وتحولاتها
Mô tả نشاط استقصائي حول اشكال الطاقة وتحولاتها
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Arabic, Saudi Arabia
Từ khoá اشكال الطاقة
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Ahlam Alanzi
Trường / Tổ chức وزارة التعليم
Ngày đăng ký 14/01/2019
Ngày cập nhật 14/01/2019