أشكال الطاقة وتحولاتها


Download всі файли у заархівованому вигляді (.zip)


Назва أشكال الطاقة وتحولاتها
Опис نشاط استقصائي حول اشكال الطاقة وتحولاتها
Предмет Фізика, Хімія
Рівень Середні класи, Старші класи
Тип Домашня робота, Діяльність з супроводом, Лабораторні
Тривалість 60 хвилин
Відповіді включені Ні
Мова Arabic, Saudi Arabia
Ключові слова اشكال الطاقة
Симуляції Energy Forms and Changes


Автор(и) Ahlam Alanzi
Школа/ Організація وزارة التعليم
Створено 14.01.19
Оновлено 14.01.19