أشكال الطاقة وتحولاتها


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo أشكال الطاقة وتحولاتها
Descrizione نشاط استقصائي حول اشكال الطاقة وتحولاتها
Disciplina Chimica, Fisica
Livello Scuola media, Scuola superiore
Tipo Attività guidate, Compiti a casa, Lab
Durata 60 minuti
Risposte incluse No
Lingua Arabo, Arabia Saudita
Parole chiave اشكال الطاقة
Simulazioni Forme e cambiamenti di energia


Autori Ahlam Alanzi
Scuola / Organizzazione وزارة التعليم
Proposto il 14/01/19
Aggiornato il 14/01/19