Series & Parallel Circuits PhET Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series & Parallel Circuits PhET Lab
Mô tả This is an introduction to PhET and the properties of series and parallel circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kirchhoff, current, discovery, parallel, potential, potential difference, series, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Michael Aitken
Trường / Tổ chức A.N. Myer Secondary School
Ngày đăng ký 14/12/2018
Ngày cập nhật 02/01/2019