Electric Field Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Activity
Mô tả Using the simulation students will see the interaction between charges both negative and positive.
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Negatively charged, attraction, charge, positively charged, repulsion
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Dafna Acosta
Trường / Tổ chức Hunter CUNY
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018