Discovering the Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering the Photoelectric Effect
Mô tả The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá guided inquiry lab
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Jonathan Carlson
Trường / Tổ chức Brent International School Manila
Ngày đăng ký 04/11/2017
Ngày cập nhật 20/12/2017