Energy waves digital lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy waves digital lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Martin Hofkamp
Trường / Tổ chức Goshen Middle School
Ngày đăng ký 28/09/2017
Ngày cập nhật 28/09/2017