Energy waves digital lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy waves digital lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Martin Hofkamp
Email liên lạc mhofkamp@staff.goshenschools.org
Trường / Tổ chức Goshen Middle School
Ngày đăng ký 28/09/2017
Ngày cập nhật 28/09/2017