Energy waves digital lab


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy waves digital lab
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Energy
สถานการณ์จำลอง คลื่นในเส้นเชือก (HTML5)


ผู้เขียน Martin Hofkamp
โรงเรียน/หน่วยงาน Goshen Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 28/9/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/9/2017