Newton's Gravitation Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Newton's Gravitation Law
Mô tả Activity allows students to derive Newton's Gravitation Law by using data collected from the simulation.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newtons; gravity; Newton's gravity equation
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 15/07/2017
Ngày cập nhật 15/07/2017