Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
Mô tả Atividade virtual para uma aula de 75 minutos.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả DANILO JOSE F PINTO
Email liên lạc danilo.colegio@gmail.com
Trường / Tổ chức USP
Ngày đăng ký 26/05/2017
Ngày cập nhật 26/05/2017