Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
คำบรรยาย Atividade virtual para uma aula de 75 minutos.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี (HTML5), การดุลสมการเคมี, สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5), สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ


ผู้เขียน DANILO JOSE F PINTO
โรงเรียน/หน่วยงาน USP
ส่งข้อมูลแล้ว 26/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/5/2017