Wave Interference


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Interference
Mô tả Students explore wave interference using the waves on a string simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá wave; interference
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Shawna Carter
Trường / Tổ chức Hobbs High School
Ngày đăng ký 02/02/2017
Ngày cập nhật 02/02/2017