Wave Interference


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave Interference
شرح Students explore wave interference using the waves on a string simulation.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه wave; interference
شبیه سازی ها موج در ریسمان (HTML5)


نویسنده Shawna Carter
مدرسه / سازمان Hobbs High School
ارسال شده 2/2/17
بروزرسانی شده 2/2/17