Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)
Mô tả Estudo de conservação de quantidade de moviimento
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newton, colisão, conservação, laboratório, momento, movimento
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Tiago Almeida
Trường / Tổ chức Secretaria de Educação SP
Ngày đăng ký 29/02/2016
Ngày cập nhật 18/01/2019