Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)
აღწერილობა Estudo de conservação de quantidade de moviimento
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა English
საკვანძო სიტყვები Newton, colisão, conservação, laboratório, momento, movimento
სიმულაციები Collision Lab


ავტორები Tiago Almeida
სკოლა / ორგანიზაცია Secretaria de Educação SP
წარდგენილია 2/29/16
განახლებულია 1/18/19