Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)
คำบรรยาย Estudo de conservação de quantidade de moviimento
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Newton, colisão, conservação, laboratório, momento, movimento
สถานการณ์จำลอง การชน


ผู้เขียน Tiago Almeida
โรงเรียน/หน่วยงาน Secretaria de Educação SP
ส่งข้อมูลแล้ว 29/2/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/1/2019