Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hombre móvil. MRU y MRUA.
Mô tả Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Amaya Garcia-Barahona
Email liên lạc amayagarciabarahona@gmail.com
Trường / Tổ chức IES Satafi
Ngày đăng ký 30/09/2015
Ngày cập nhật 30/09/2015