Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Hombre móvil. MRU y MRUA.
वर्णन Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
सादश्य The Moving Man


लेखक Amaya Garcia-Barahona
संपर्क ईमेल amayagarciabarahona@gmail.com
शाळा/संस्था IES Satafi
दाखल दिनांक 9/30/15
आद्यवत 9/30/15