Sound and Wave Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound and Wave Basics
Mô tả Homework assignment exploring the properties of waves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
Mô phỏng Sóng âm, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015