Sound and Wave Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Sound and Wave Basics
คำบรรยาย Homework assignment exploring the properties of waves.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
สถานการณ์จำลอง เสียง, คลื่นในเส้นเชือก (HTML5), คลื่นในเส้นเชือก


ผู้เขียน Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
โรงเรียน/หน่วยงาน University of Northern Colorado
ส่งข้อมูลแล้ว 20/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/8/2015