Force and Motion Sim Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion Sim Activity
Mô tả This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Motion
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Kim Ridini
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2015
Ngày cập nhật 15/03/2015