Force and Motion Sim Activity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Force and Motion Sim Activity
شرح This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Force، Motion
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Kim Ridini
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/15/15
بروزرسانی شده 3/15/15