Creating a successful population


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Creating a successful population
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Natural selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Dominic Inn
Trường / Tổ chức San Jose State University
Ngày đăng ký 15/10/2014
Ngày cập nhật 15/10/2014