Energy Skate Park-NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park-NGSS aligned
Mô tả NGSS aligned lesson.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, KE, PE
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 24/08/2014
Ngày cập nhật 27/05/2015