Variables that Affect Gravity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Variables that Affect Gravity
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravity, Variables
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 03/11/2013
Ngày cập nhật 25/10/2019