Lực hấp dẫn: Phần cơ bản - Lực hấp dẫn | Định luật nghịch đảo của bình phương | Cặp lực - PhET Interactive Simulations

Lực hấp dẫn: Phần cơ bản

Lực hấp dẫn: Phần cơ bản simulation

Topics

 • Lực hấp dẫn
 • Định luật nghịch đảo của bình phương
 • Cặp lực
 • Định luật Newton 3

Sample Learning Goals

 • Xác định mối liên hệ giữa lực hấp dẫn, khối lượng các vật và khoàng cách giữa chúng.
 • Giải thích định luật Newton III trong trường hợp lực hấp dẫn.
 • Sử dụng các phép đo để xác định hằng số hấp dẫn vạn vật.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.0.4